Algemene verkoopsvoorwaarden

21 feb 2019,

make sense belgië

'Dimitri Barbe bv' is de juridische naam van 'make sense' in België. De commerciële naam gebruikt in alle communicatie is 'make sense'.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing behoudens wijzigingen die beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen. 

1. De factuur is betaalbaar binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de datum van verzending ervan, via cheque of overschrijving, netto, zonder korting, behoudens andersluidende overeenkomst. 

2. Elke som die niet op de vervaldag betaald is zal, van rechtswege en zonder aanmaning, 

worden verhoogd met een bedrag gelijk aan 10% met een minimum van 50, bij wijze van forfaitaire en onverminderbare schadeloosstelling, naast de moratoire intresten berekend tegen 10% per jaar, die eveneens vanaf de vervaldag verschuldigd zijn, zonder dat er een aanmaning nodig is. Daarenboven worden vanaf dat ogenblik alle verdere werkzaamheden voor de klant gestaakt en worden alle andere, zelfs nog niet vervallen facturen onmiddellijk en zonder verdere ingebrekestelling opeisbaar. 

3. Iedere factuur wordt geacht aanvaard te zijn bij gebreke van schriftelijke betwisting 

aangetekend, binnen de acht dagen na verzending van de factuur. Na afloop van deze termijn wordt de factuur geacht aanvaard door de klant zodat geen verder protest tegen de factuur meer mogelijk is. 

4. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Bij betwisting zijn alleen de 

rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd. 


 

make sense nederland

Dit zijn de algemene voorwaarden van make sense b.v. (make sense). Het adres van make sense is James Wattstraat 100-8, 1097 DM Amsterdam, met het KvK-nummer: 73836907 en btw-nummer: NL 859.681.300.B01. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via e-mail: hello@wecanmakesense.com, telefoon: + 31 6 81 35 43 90 of per post via bovenstaand adres. 

make sense heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de overeenkomst van opdracht van toepassing zal zijn. Partijen kunnen afwijkende afspraken schriftelijk vastleggen. 

Artikel 1 - Algemeen 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van opdracht tussen make sense en u (de Opdrachtgever). make sense zal deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. 

Artikel 2 - Totstandkoming overeenkomst van opdracht

 De overeenkomst van opdracht (de Overeenkomst) komt tot stand wanneer make sense een schriftelijke bevestiging stuurt naar de Opdrachtgever. 

Artikel 3 - Offertes en aanbiedingen 

 1. Alle aanbiedingen en offertes van make sense zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige orders). 

 2. Als de Opdrachtgever aan make sense gegevens verstrekt, mag make sense ervan uitgaan dat deze kloppen en zal zij haar offerte hierop baseren. 

Artikel 4 - Prijs

 1.  make sense mag de prijs tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht. 

 2. De prijs is exclusief eventuele onkosten van make sense en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege. 

Artikel 5 - Betaling en incassokosten 

 1. De Opdrachtgever moet altijd binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. make sense zal maandelijks factureren. 

 2. Als de Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is zij van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag. 

 3. Ingeval van verzuim is de Opdrachtgever tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan make sense. Bij een factuurbedrag tot € 267 zullen deze kosten € 40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt: - 15% over de eerste € 2.500; - 10% over het deel dat daarna overblijft, tot € 5.000; - 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 10.000; - 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 200.000; - 0,5% over het overige deel. 

  1. De volledige vordering van make sense op de Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als: 

  2. de Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt; 

  3. de Opdrachtgever failliet is of in surseance van betaling; 

  4. de Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt; 

  5. de Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt. 

Artikel 6 - Contractsduur 

make sense en de Opdrachtgever gaan de Overeenkomst aan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen anders overeenkomen. 

Artikel 7 - Derden

make sense mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing. 

Artikel 8 - Uitvoering opdracht 

 1. make sense zal de opdracht naar haar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 

 2. De Opdrachtgever zorgt dat zij tijdig alle informatie en/of materialen aan make sense verstrekt, die noodzakelijk zijn voor make sense om de opdracht uit te voeren. 

 3. Als de Opdrachtgever de noodzakelijke informatie en/of materialen niet tijdig verstrekt, mag make sense de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. make sense is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat make sense is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. 

Artikel 9 - Wijziging opdracht 

 1. Als tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is de inhoud van de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen. 

 2. make sense kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. make sense zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn. 

 3. make sense mag een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst van de Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden. 

Artikel 10 - Opschorting, ontbinding 

 1. make sense mag haar verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten als zij door omstandigheden (die buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij niet op de hoogte was) tijdelijk haar verplichtingen niet kan nakomen. 

 2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de Overeenkomst ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen. 

 3. make sense mag nakoming van de Overeenkomst opschorten of de Overeenkomst ontbinden als de Opdrachtgever haar verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. De Opdrachtgever moet make sense dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen. 

Artikel 11 - Tussentijdse opzegging 

 1. Als make sense de Overeenkomst tussentijds opzegt, zal make sense zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan de Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor make sense extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van de Opdrachtgever. 

 2. make sense mag de Overeenkomst direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen: 

  1. de Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn; 

  2. de Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling; 

  3. de Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd; 

  4. de Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt; 

  5. er is sprake van een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over haar vermogen kan beschikken. 

Artikel 12 - Overmacht 

 1. make sense hoeft haar verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht. 

 2. make sense kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan 1 maand dan mogen allebei de partijen de Overeenkomst opzeggen, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn. 

 3. Als make sense haar verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag make sense het nagekomen deel factureren. 

Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud 

 1. Alles dat make sense levert, blijft eigendom van make sense totdat de Opdrachtgever al haar verplichtingen volledig is nagekomen. 

 2. De Opdrachtgever moet alles doen dat zij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van make sense veilig te stellen. 

 3. Als make sense haar eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan make sense om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat make sense deze terug kan nemen. 

Artikel 14 - Garanties 

 1. make sense garandeert dat wat zij levert, voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering kunnen worden gesteld. 

 2. Deze garantie geldt niet wanneer de Opdrachtgever het geleverde verkeerd gebruikt. 

 3. Deze garantie geldt ook niet als een gebrek ontstaat door omstandigheden waar make sense niets aan kan doen. 

Artikel 15 - Klachten 

 1. De Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand na constatering (of - bij niet zichtbare gebreken - nadat zij de gebreken had kunnen constateren) melden. 

 2. Als de Opdrachtgever op tijd een klacht indient, schort dit haar betalingsverplichting niet op. 

 3. Als de Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 

 4. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal make sense de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door de Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden. 

 5. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van make sense die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van de Opdrachtgever. 

Artikel 16 - Aansprakelijkheid 

 1. make sense is alleen aansprakelijk voor directe schade van de Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een 

 2. tekortkoming van make sense. 

 3. make sense is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of 

 4. onvolledige gegevens. 

 5. De aansprakelijkheid van make sense is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van € 10.000. 

 6. De aansprakelijkheid van make sense is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in dat geval uitkeert. 

 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van make sense. 

Artikel 17 - Verjaringstermijn 

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen make sense is één jaar. 

Artikel 18 - Vrijwaring 

 1. De Opdrachtgever vrijwaart make sense voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan make sense toerekenbaar is. 

 2. Als derden make sense aanspreken, zal de Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. 

 3. Als de Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag make sense zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor make sense, komen geheel voor rekening en risico van de Opdrachtgever. 

Artikel 19 - Intellectuele eigendom

 1.  make sense behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op door haar gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer later nog verbeteringen zijn aangebracht. 

 2. De Opdrachtgever mag de in het vorige lid genoemde zaken niet kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij de Opdrachtgever), aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door make sense verstrekt zijn. 

Artikel 20 - Geheimhouding 

 1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal make sense alle informatie van de Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden. 

 2. make sense zal de informatie die door de Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als make sense optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn. 

 3. De Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van make sense niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien. 

Artikel 21 - Nietigheid 

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt. 

Artikel 22 - Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden. 

Artikel 23 - Toepasselijk recht 

Nederlands recht. 

Artikel 24 - Bevoegde rechter 

Rechtbank Amsterdam.


Do you want to make sense?

Vraag ons hier en nu advies of kom eens langs in onze loft.