General conditions

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing behoudens wijzigingen die beide
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.
1. De factuur is betaalbaar binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de datum van
verzending ervan, via cheque of overschrijving, netto, zonder korting, behoudens
andersluidende overeenkomst.
2. Elke som die niet op de vervaldag betaald is zal, van rechtswege en zonder aanmaning,
worden verhoogd met een bedrag gelijk aan 10% met een minimum van € 50, bij wijze van
forfaitaire en onverminderbare schadeloosstelling, naast de moratoire intresten berekend tegen
10% per jaar, die eveneens vanaf de vervaldag verschuldigd zijn, zonder dat er een aanmaning
nodig is. Daarenboven worden vanaf dat ogenblik alle verdere werkzaamheden voor de klant
gestaakt en worden alle andere, zelfs nog niet vervallen facturen onmiddellijk en zonder
verdere ingebrekestelling opeisbaar.
3. Iedere factuur wordt geacht aanvaard te zijn bij gebreke van schriftelijke betwisting
aangetekend, binnen de acht dagen na verzending van de factuur. Na afloop van deze termijn
wordt de factuur geacht aanvaard door de klant zodat geen verder protest tegen de factuur
meer mogelijk is.
4. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Bij betwisting zijn alleen de
rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd.

Do you want to make sense?

Ask us for advice right here or swing by our loft.